EN | PL | DE | FR | NO | PT | SR | NL | HR
Deklaracja dostępności · Cyfrowe Zbiory MNG

Search

Search using this query type:Search only these record types:

Item
File
Collection

Advanced Search (Items only)

Home > Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Muzeum Narodowe w Gdańsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej z katalogiem on-line zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony katalogu-online Muzeum Narodowego w Gdańsku.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-08-07

Strona internetowa katalogu on-line jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu następujących wyłączeń: brak formularza kontaktowego, brak map, niektóre materiały wideo zostały wyprodukowane i opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2019-09-23
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny – Muzeum Narodowe w Gdańsku.

W przypadku problemów z dostępnością strony katalogu on-line prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Mirosław Szwabowicz, Główny Inwentaryzator Muzeum Narodowego w Gdańsku, e-mail: m.szwabowicz[at]mng.gda.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +58 301 70 61 w. 260. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.